เว็ปไซต์สำเร็จรูป,ออกแบบดีไซร์,รับทำเว็ป

ศูนย์ฝึกพัฒนาเด็กพิการทางสมอง "บ้านเกริกเกียรติ", ให้คำปรึกษาทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น.Tel 081-9051630                                                                                                                                                                                                                                         

เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียน หรือเด็กด้อยความสามารถในการเรียนคือใคร
เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียน หรือเด็กด้อยความสามารถในการเรียน คือ เด็กที่มีความยากลำบากในการพัฒนา การฝึก การใช้ทักษะ การฟัง การพูด การคิดเลข และการใช้เหตุผล ความบกพร่องเหล่านี้อาจเกิดจากระบบภายในร่างกายของเด็กเอง เช่น ความบกพร่องของระบบประสาทส่วนกลางจะส่งผลให้เกิดปัญหาด้านพัฒนาการด้าน อารมณ์ ด้านสติปัญญา
อนึ่ง ระบบการสอนที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม หรือความแตกต่างทางวัฒนธรรม อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ เกิดความบกพร่องด้านการเรียนของเด็กได้เช่นกัน

สาเหตุของความบกพร่องด้านการเรียน
ทางการแพทย์เชื่อว่า เด็กที่มีความบกพร่องในกระบวนการจัดการข้อมูลของสมอง เช่น ตัวรับข้อมูล ส่งผลให้เกิดความบกพร่องของการรับรู้ทางด้านการมองเห็น การได้ยิน การทรงตัว การสัมผัสบริเวณผิวหนัง หรือการรับรู้ของเอ็นและข้อ ทำให้เด็กมีพฤติกรรมและอาการที่ผิดปกติ ได้แก่ เด็กมองภาพกลับกัน มีความยาก ลำบากในการจำภาพ ไม่สามารถแยกแยะลักษณะที่คล้ายกันของตัวอักษรได้ เช่น ก-ภ-ถ หรือ ม-น หรือตัวเลข 6-9 เป็นต้น
ต่อมา การนำข้อมูลจากตัวรับข้อมูลส่งไปที่สมองข้อมูลที่ถูกส่งมาจะมีการผสมผสานกัน ของข้อมูล และสมองจะทำการจัดลำดับข้อมูล เป็นหมวดหมู่ เมื่อตัวรับข้อมูลบกพร่องส่งผลให้เด็กมีปัญหาด้านการ ประติดประต่อข้อมูล ทำให้เด็กไม่สามารถเล่าเรื่องได้ดี หรือไม่สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ และในที่สุดเด็กจะไม่สามารถสรุปความคิดรวบยอด เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ได้ ทำให้เด็กอ่านหนังสือไม่ได้เขียนไม่ได้
ยังพบว่าเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนส่วนมากจะมีความจำระยะสั้นไม่ดี เพราะไม่สามารถเก็บข้อมูลไว้เพื่อนำมาใช้ภายหลัง จึงส่งผลเสียต่อไปยังความจำระยะยาว นอกจากนี้ เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียน ยังมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ทำให้หกล้มบ่อย ปัญหาด้าน การควบคุมการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น การเขียน และการทำงานประสานกันของมือทั้งสองข้าง
ดังนั้น พอสรุปได้ว่า เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ความบกพร่องด้านการอ่าน ด้านการเขียน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านความสามารถเฉพาะ จึงส่งผลให้เด็กเรียนไม่ทันเพื่อน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการในเด็กแต่ละรายด้วย

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ
การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียน ควรทำเป็นทีมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด นักแก้ไขการพูด นักจิตวิทยา คุณครู คุณพ่อแม่คุณ และผู้ปกครอง ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องยอมรับและเข้าใจในความบกพร่อง หรือข้อจำกัดของลูก และมีความตั้งใจจริงจังในการปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์ พยาบาล หรือผู้เชี่ยวชาญ และสิ่งสำคัญอย่างมากคือการฝึกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ ดีมากขึ้น

การบำบัดรักษาเฉพาะทางด้านกิจกรรมบำบัด
ในแง่ของกิจกรรมบำบัดเชื่อว่า เด็กที่บกพร่องด้านการเรียนเกิดจากปัญหาด้านกระบวนการประมวลผลการรับข้อมูล ความรู้สึก (Sensory Integration) ทำให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้า ขาดความสามารถในปฏิบัติงาน หรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้
ดังนั้น การรักษาเฉพาะทางด้านกิจกรรมบำบัด โดยเน้นการกระตุ้นการรับความรู้สึกด้านการสัมผัส การทรงตัว การรับความรู้สึกจากกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อ การได้ยิน การมองเห็น และการรับรส ด้วยกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางอุปกรณ์เฉพาะด้าน หรือของเล่นเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถพื้นฐานด้านวิชาการ เช่น การเขียน การอ่าน และการคิดคำนวณ ฯลฯ ตามศักยภาพ หรือความสามารถในการพัฒนาของเด็กแต่ละคนเพื่อให้เด็กสามารถ เรียนรู้ได้ใกล้เคียงเด็กปกติมากที่สุด ตัวอย่างเช่น เด็กที่ขาดทักษะด้านการเขียน นักกิจกรรมบำบัด จะหาวิธีและแนวทางในการเพิ่มทักษะการทำงานของสมองผ่านการกระตุ้นการรับความ รู้สึกของ กล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ โดยเฉพาะบริเวณข้อมือ เพื่อให้เด็กสามารถจับดินสอ และเคลื่อนไหวข้อมือได้ดีขึ้น ด้วยการให้เด็กหยิบวางหมุดบนกระดาน การใช้คีมคีบหมุด หรือการต่อเลโก้ (LEGO) ต่อจากนั้น นักกิจกรรมบำบัดจะช่วยควบคุมมือให้เด็กจับดินสอให้ถูกต้อง และสอนให้ขีดเส้นขึ้น-ลง เส้น เฉียง เส้นโค้ง และเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามลำดับ

คำแนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่
ควรสอนลูกในเรื่องเดิมซ้ำๆ บ่อยๆ โดย แบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนสั้นๆ พยายามเริ่มจากการสอนที่เป็นรูปธรรม เช่น เรื่องรูปทรงต่าง ๆ (สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม) โดยให้เด็กสัมผัสได้จากวัตถุสิ่งของ หรือของเล่น ต่อจากนั้น อาจจะเพิ่มความยาก ด้วยการสอนจากรูปภาพ ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้จากประสาทรับรู้ด้านต่างๆ เช่น การสัมผัส หรือการมองเห็น เป็นต้น

081-9051630
คุณ สมคิด จินดามาตย์

 
 สถิติวันนี้ 21 คน
 สถิติเมื่อวาน 70 คน
 สถิติเดือนนี้  2151 คน
สถิติปีนี้ 4535 คน
สถิติทั้งหมด 50034 คน
เริ่มเมื่อ 2009-03-11


autistic.tht.in

ศูนย์ฝึกพัฒนาเด็กพิการทางสมอง
เลขที่ 48 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
บริการให้คำปรึกษาทุกวันเวลา 8.00 - 17.00 น. โทร. 081-9051630 คุณ สมคิด จินดามาตย์